عکس کاور خود را تغییر دهید
ordooei
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار),دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب/ مدرس دانشگاه/ فروش و اجرای شبکه های کامپیوتری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

اعتبار این کاربر به پایان رسید.