عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی ارشد نرم افزار -شاغل در پست کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی - Server Administration- VmwareVsphere-Network-تولید محتوا-After effect-Photoshop
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

اعتبار این کاربر به پایان رسید.